Get Adobe Flash player

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

General Discussion2

npapat
           :: ภารกิจของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ที่ตั้งโครงการ   :: หมู่ 4 บ้านคำไฮ ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
รับผิดชอบ  ::  ฝายธาตุน้อย สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า P.2 และ P.4
ลักษณะโครงการ    :  ฝาย คสล.มีบานระบายชนิดบาน Radial gate กว้าง 12.50 เมตร สูง 7.50 เมตร
                                  จำนวน 8 บาน ระดับ
เก็บกัก +116.00 เมตร
พื้นที่ชลประทาน    :  รวมพื้นที่ชลประทาน 49,200  ไร่
ระบบกระจายน้ำ ::   กระจายน้ำด้วยระบบสูบน้ำจากแม่น้ำเข้าคลองส่งน้ำ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
                              ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 มีหน้าที่ในการควบคุมการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการพิเศษ  โครงการตามพระราชดำริ ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ รวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการ พิจารณา แก้ปัญหา ในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และฝึกอบรมเกษตรกร ให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการ ก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก งานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอื่นๆ พิจารณาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย                      

 

 

FILE0259 FILE0227 DSCF0066

 

 

 

 

 

 

 

linkiwebflowlinkiwebformlinkdpislinkepplinkprocurementlinkcort

 กรมชลประทาน | สำนักงานชลประทานที่ 7 | 

  Copyright © 2014. All Rights Reserved. Designed by งานสารสนเทศ 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง หมู่ที่ 2 บ.ข่าโคม ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000

Administrator โทร 0-4584-0640-2, 09-4261-6617
Last Update : วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567