Get Adobe Flash player

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

General Discussion.1

w
           :: ภารกิจของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

ที่ตั้งหัวงาน  ::  ฝายยโสธร - พนมไพร ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ลักษณะโครงการ  ::  ฝาย คสล.มีบานระบายชนิดบาน Radial gate กว้าง 12.50 เมตร สูง 7.75 เมตร จำนวน 8 บาน ระดับ                                    เก็บกัก +126.00 เมตร

รับผิดชอบ   ::  ฝายยโสธร - พนมไพร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า P.1, P.5 และ P.6/1
ระบบกระจายน้ำ  ::   กระจายน้ำด้วยระบบสูบน้ำจากแม่น้ำเข้าคลองส่งน้ำ
พื้นที่ชลประทานทั้งหมด :: 84,000 ไร่
             ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 มีหน้าที่ในการควบคุมการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการพิเศษ โครงการตามพระราชดำริ ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ รวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจารณา แก้ปัญหา ในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และฝึกอบรมเกษตรกร ให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก งานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอื่นๆ พิจารณาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  

 

IMGA0015 DSC00331 DSC00097

 

 

 

 

 

linkiwebflowlinkiwebformlinkdpislinkepplinkprocurementlinkcort

 กรมชลประทาน | สำนักงานชลประทานที่ 7 | 

  Copyright © 2014. All Rights Reserved. Designed by งานสารสนเทศ 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง หมู่ที่ 2 บ.ข่าโคม ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000

Administrator โทร 0-4584-0640-2, 09-4261-6617
Last Update : วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564