คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ล่าง นำเกษตรกรศึกษาดูงาน หลักสูตรการเรียนรู้โครงการชลประทาน และระบบชลประทานของผู้นำชุมชนและผู้นำเกษตรกร

07122560 1