กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล ในเขตโครงการฯชีล่าง
วันที่ 25 สิงหาคม 2559

Reforestation1 Reforestation2
Reforestation3 Reforestation4
Reforestation5 Reforestation7
Reforestation9 Reforestation8