วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 นายทินกร  เหลือล้น ผคบ.ชีล่างและเซบายล่าง และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ทำบุญเลี้ยงภัตตราหารเพลพระ สามเณรภาคฤดูร้อน

ณ วัดบ้านดอนชี ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 do16      do1 do2      do3 do4      do5 do6      do7 do8      do9 do10      do11 do12      do13 do14      do15 do17      do18 do19      do20