วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 นายพงศพัศ  คำศรี จน.คบ.ชีล่างและเซบายล่าง นำเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขต
เขื่อนยโสธร และเขื่อนธาตุน้อย ศึกษาดูงาน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จ.กาฬสินธุ์

lompow60   lompow601
lompow602   lompow605
lompow606   lumpow9