วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 นายพงศพัศ  คำศรี จน.คบ.ชีล่างและเซบายล่าง ได้จัดประชุมเกษตรกรเพื่อชี้เแจง
ภาคประชาชน
เรื่อง กาารบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/2560
ณ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ 2 อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

 

farmersconferenceP2.1 farmersconferenceP2.2 farmersconferenceP2.3 farmersconferenceP2.4