Get Adobe Flash player

ฝ่ายวิศวกรรม

tab inside engineer

inside engineer
           :: ภารกิจของฝ่ายวิศวกรรม

              มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรมควบคุมงบประมาณของโครงการพิจารณาความเหมาะสมในการปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการ  ได้แก่ งานปรับปรุงระบบชลประทาน งานซ่อมแซมระบบชลประทาน งานขุดลอกคลองระบายน้ำ คลองส่งน้ำที่อยู่ในพื้นที่ของโครงการพิจารณาสำรวจออกแบบงานปรับปรุงโครงการเบื้องต้นเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อจัดทำรายงานสภาพงานวิศวกรรมของเขื่อนหรืออาคารประตูระบายน้ำฝาย รวมทั้งตรวจสอบติดตามประเมินงานเพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยได้แบ่งออกเป็น 3 หน่วยคือ  
            1. งานแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ในการจัดทำงบประมาณประจำปีของโครงการฯ ควบคุมการใช้เงินงบประมาณ จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงานตามที่รับงบประมา
            2. งานวางแผนปรับปรุงและซ่อมแซม มีหน้าที่ดำเนินการวางแผนปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซม วางแผน จัดหาวัสดุเพื่อการก่อสร้างซ่อมแซมให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับ ตรวจสอบ ติดตามผลงานก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาและซ่อมแซม จัดทำประวัติอาคารชลประทานในเขตโครงการฯ และตรวจสอบสภาพอาคารประจำปี
            3. งานสำรวจ มีหน้าที่ในการสำรวจภูมิประเทศ เช่น การจัดทำแผนที่ผังบริเวณ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกแบบปรับปรุงอาคารชลประทาน 

 

 

 

inside office2

inside office3

 

 

linkiwebflowlinkiwebformlinkdpislinkepplinkprocurementlinkcort

 กรมชลประทาน | สำนักงานชลประทานที่ 7 | 

  Copyright © 2014. All Rights Reserved. Designed by งานสารสนเทศ 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง หมู่ที่ 2 บ.ข่าโคม ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000

Administrator โทร 0-4584-0640-2, 09-4261-6617
Last Update : วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567