Get Adobe Flash player

water copy

wongpat 2
         :: ภารกิจของฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

                    มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาล่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ได้แก่  การจัดทำแผนจัดสรรน้ำและแผนการเพาะปลูกพืช ประจำช่วงฤดู ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประกอบด้วยสภาพภูมิอากาศ  สภาพภูมิประเทศ รวมทั้งแผนการบริหารจัดการน้ำให้กับทุกกิจกรรมการใช้น้ำ การให้ความช่วยเหลือในระยะก่อน - ระหว่าง - หลังเกิด  สภาวะวิกฤติ พร้อมทั้งแผนการเพาะปลูกพืชในเขตชลประทาน ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โดยแบ่งออกเป็น 3 สายงาน ดังนี้
                        1. งานธุรการและประสานงาน
                            - ด้านเอกสาร ได้แก่ เอกสารลงรับ เอกสารเวียน เอกสารบุคลากร เอกสารฝจน.
                            - ด้านประสานงาน ได้แก่ ประสานโครงการฯ ประสาน ชป.   ประสานหน่วยงานราชการ ประสานยุวชลกร ประสานจัดตั้งกลุ่ม ประสานการประชุม
                            - ด้านดำเนินการ ได้แก่ จัดทำเอกสารประสานงาน จัดทำเอกสารในฝ่าย จัดทำเอกสารบุคลากร ควบคุมการเงินบัญชี ดำเนินการประชุม ดำเนินการจัดเก็บแฟ้ม การรับแฟกส์ ส่งแฟกส์ วิทยุ หนังสือออก
                        2. งานเกษตรกรกับการมีส่วนร่วมและงานบริหารที่ราชพัสดุ
                           - ด้านเกษตรกรกับการมีส่วนร่วม ได้แก่ การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน การอบรมยุวชลกร การประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ 1โครงการ 1 ล้านบาท
                           - ด้านบริหารที่ราชพัสดุ ได้แก่ การรายงานบุกรุกที่ราชพัสดุ การรายงานการใช้ครุภัณฑ์ การขออนุญาตก่อสร้างในที่ราชพัสดุ การขออนุญาตการใช้น้ำชลประทาน
                           - ด้านสารสนเทศและอื่นๆ ได้แก่ สารสนเทศฝ่ายจัดสรรน้ำ KM (องค์ความรู้)  คุณภาพน้ำและตัวอย่างน้ำ ความรู้ด้านการมีส่วนร่วมและที่ราชพัสดุ
                        3. งานสถิติและการจัดสรรน้ำแะระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
                          - ด้านบริหารจัดการน้ำ ได้แก่ การรายงานอุตุอุทกรายวัน การรายงานการเกษตรรายสัปดาห์ การรายงานบริหารจัดการน้ำรายเดือน การรายงานสถานีีสูบน้ำรายเดือน   ความรู้ NPM
                          - ด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่(NPM) ได้แก่ RBM  PMQA KPI การควบคุมภายใน ดรรชนีค่าตัวชี้วัด

  yuwa1yuwa3yuwa4yuwa5

linkiwebflowlinkiwebformlinkdpislinkepplinkprocurementlinkcort

 กรมชลประทาน | สำนักงานชลประทานที่ 7 | 

  Copyright © 2014. All Rights Reserved. Designed by งานสารสนเทศ 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง หมู่ที่ 2 บ.ข่าโคม ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000

Administrator โทร 0-4584-0640-2, 09-4261-6617
Last Update : วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567