Get Adobe Flash player

แผนยุทธศาสตร์ /คำรับรองการปฏิบัติราชการ

     

 แผนยุทธศาสตร์
 
แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2556 - 2559
แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2553-2556

 

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2558
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2559
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2561
 

 

 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด
รอบ 7 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 เมษายน 2558)
รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 พฤษภาคม 2558)
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2558)

linkiwebflowlinkiwebformlinkdpislinkepplinkprocurementlinkcort

 กรมชลประทาน | สำนักงานชลประทานที่ 7 | 

  Copyright © 2014. All Rights Reserved. Designed by งานสารสนเทศ 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง หมู่ที่ 2 บ.ข่าโคม ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000

Administrator โทร 0-4584-0640-2, 09-4261-6617
Last Update : วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567